Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 โครงการวันวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้มีการจัดทำโครงการวันวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ที่ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆได้ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ชี้นำให้นักเรียนและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและ พิษภัย ตลอดจนผลร้ายของยาเสพติด ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

 
 
 
Powered by Phoca Gallery