Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2556

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2556

.....ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ให้ประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษี ได้แก่ การติดตั้งประกาศ การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย การส่งหนังสือถึงเจ้าของบ้าน การทำเอกสารแนะนำ การประชุมผู้นำท้องถิ่น และการประชุมชี้แจงประชาชนทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจของการชำระภาษี

......เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย การส่งหนังสือถึงเจ้าของบ้าน การทำเอกสารแนะนำตามแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

.....ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลได้ปฏิบัติการในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความเข้าใจในการเสียภาษีมากขึ้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้จัดทำ “โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2556”เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีรับทราบถึงกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการเสียภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเกล็ดแก้วมากยิ่งขึ้น

dsc00303
dsc00303
Image Detail
dsc00308
dsc00308
Image Detail
dsc00311
dsc00311
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery