Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556

……ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.........ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

…..เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้เห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำวารสารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 และฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2556—กันยายน 2556 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการทำกิจกรรมของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

001book
001book
Image Detail
002book
002book
Image Detail
003book
003book
Image Detail
004book
004book
Image Detail
005book
005book
Image Detail
006book
006book
Image Detail
007book
007book
Image Detail
501_2556
501_2556
Image Detail
502_2556
502_2556
Image Detail
503_2556
503_2556
Image Detail
504_2556
504_2556
Image Detail
505_2556
505_2556
Image Detail
506_2556
506_2556
Image Detail
507_2556
507_2556
Image Detail
508_2556
508_2556
Image Detail
509_2556
509_2556
Image Detail
510_2556
510_2556
Image Detail
511_2556
511_2556
Image Detail
512_2556
512_2556
Image Detail
513_2556
513_2556
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery