Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการจัดทำฐานรองรับถังขยะประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการจัดทำฐานรองรับถังขยะประจำปีงบประมาณ 2556

.....ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร มีการผลิตขยะจากครัวเรือนเฉลี่ยถึง 4 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการขยายตัวและการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของประชากร มีการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จบรรจุถุงมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดยังมีไม่เพียงพอ จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ และกองบนพื้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเป็นแหล่งพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธุ์ของหนู แมลงวันหรือสัตว์นำโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คน ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจเป็นมลพิษทางน้ำ เกิดจากการที่มีขยะมูลฝอยกองบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสีย ไหลลงสู่แหล่งน้ำ อีกทั้งยังเป็นเหตุรำคาญและความไม่น่าดูจากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมด หรือมีขยะมูลฝอยกองค้างบนพื้น ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดทำฐานรองรับถังขยะประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น เพื่อจัดหาฐานในการรองรับถังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทำให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่เทศบาลเกล็ดแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

dsc06357
dsc06357
Image Detail
img_6667
img_6667
Image Detail
img_6669
img_6669
Image Detail
img_6670
img_6670
Image Detail
img_6672
img_6672
Image Detail
img_6677
img_6677
Image Detail
img_6690
img_6690
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery