Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลชุมชน-จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

****************************************************************

เขต/พื้นที่ ชาย หญิง รวม จำนวน ผู้ใหญ่บ้าน
หลังคาเรือน
รวมจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 9,275 4,900 14,175 5,722
หมู่ที่ 3 ชุมชนเนินสามัคคี 929 1,079 2,008 1,039 นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ (ผู้ใหญ่แปะ)
หมูที่ 5 ชุมชนทรายแก้ว 5,036 543 5,579 1,127 นางธีรพร กิมใช้  (ผู้ใหญ่ปุ้ย)
หมูที่ 5 ชุมชนเขาช้าง (จำนวนประชากรและครัวเรือน รวมกับ ชุมชนทรายแก้ว) นางธีรพร กิมใช้ (ผู้ใหญ่ปุ้ย)
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 458 558 1,016
773 นางนันทา  คลังศรี (ผู้ใหญ่นันทา)
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน 701 787 1,488 970 นางเนตรนภา นาคชูวงค์ (ผู้ใหญ่เนตร)
หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด (ศาลพ่อแก่) 917 468 1,385 444 นางสาวภัทรวดี กรรณสูตร์ (ผู้ใหญ่ตาล)
หมู่ที่ 10 ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา(ห้วยลึก) 912 1,117 2,029 1,129 นางวจีราพร แทนไทสงค์ (ผู้ใหญ่มด)
หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ 322 348 670 240 นายวรฤทธิ์ จังบวร (ผู้ใหญ่ไก่)
ที่มา : สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอสัตหีบ ( 31 มกราคม 2562 )