Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลชุมชน-จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

****************************************************************

เขต/พื้นที่ ชาย หญิง รวม จำนวน ผู้ใหญ่บ้าน
หลังคาเรือน
รวมจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 7,540 3,841 11,381 4,220
หมู่ที่ 3 ชุมชนเนินสามัคคี 816 940 1,756 884 นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ (ผู้ใหญ่แปะ)
หมูที่ 5 ชุมชนทรายแก้ว 4,873 677 5,550 1,087 นางธีรพร กิมใช้  (ผู้ใหญ่ปุ้ย)
หมูที่ 5 ชุมชนเขาช้าง (จำนวนประชากรและครัวเรือน รวมกับ ชุมชนทรายแก้ว) นางธีรพร กิมใช้ (ผู้ใหญ่ปุ้ย)
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 307 376 683 431 นางสายหยุด เขียนทอง(ผู้ใหญ่สายหยุด)
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน 334 354 688 490 นางเนตรนภา นาคชูวงค์ (ผู้ใหญ่เนตร)
หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด (ศาลพ่อแก่) 323 437 760 370 นางสาวภัทรวดี กรรณสูตร์ (ผู้ใหญ่ตาล)
หมู่ที่ 10 ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา(ห้วยลึก) 599 734 1,333 783 นางวจีราพร แทนไทสงค์ (ผู้ใหญ่มด)
หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ 288 323 611 175 นายวรฤทธิ์ จังบวร (ผู้ใหญ่ไก่)
ที่มา : สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอสัตหีบ ( 9 กุมภาพันธ์ 2558)