Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home โครงสร้างพื้นฐานฯ

โครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

 

1. การคมนาคม สภาพปัจจุบัน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สามารถติดต่อระหว่างชุมชน โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้

1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3

1.2 ถนนสายหาดยาว คลองไผ่ หมายเลข 332

ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง จำนวนถนนในพื้นที่ 111 สาย ประเภทของถนน ดังนี้

- ถนนลูกรัง 18 สาย

- ถนนลาดยาง 74 สาย

- ถนนคอนกรีต 24 สาย

- อื่นๆ 5 สาย

- สะพาน 2 แห่ง

1.3 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี บริเวณที่มีปัญหาจะได้แก่ถนนในชุมชน ซึ่งมีขนาดเขตทางคับแคบ ไม่มีท่อระบายน้ำเป็นระบบ และถนนบางแห่งมีสภาพผิวจราจรถนนชำรุดทรุดโทรมสมควรได้รับการพัฒนาต่อไป

1.4 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกำหนดแนวทางเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้น

 

2. การสาธารณูปโภค

2.1 การประปา ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบน้ำบาดาลและให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ยังไม่เพียงพอ จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา 3,561 ครัวเรือน

2.2 การไฟฟ้า รับผิดชอบและดำเนินการ โดยการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว แต่การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนหลายสายในเทศบาลยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 3,561 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 484 จุด/ครอบคลุมถนน 111 สาย

2.3 การสื่อสาร ในเขตเทศบาล มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง สำหรับการบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาลในปัจจุบันให้บริการได้อย่างพอเพียงและให้บริการครอบคลุม 100 เปอร์เซนต์ของพื้นที่

2.4 แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ 2แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1และอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2