Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม


ด้านการเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม จากพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล จำนวน 58 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 14,945ไร่ พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่

1. การปลูกข้าว จำนวน 100 ไร่

2. การปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10,500 ไร่

3. การปลูกสับปะรด จำนวน 550 ไร่

4. ไม้ผลยืนต้น จำนวน 3,461 ไร่

5. การปลุกพืชผักทั่วไป จำนวน 198 ไร่

6. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 36 ไร่

 

ด้านอุตสาหกรรมพาณิชย-กรรมและบริการ ได้แก่

1. การพาณิชยกรรมและบริการร้านค้าทั่วไปประมาณ 41แห่ง ส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

2. การอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือโรงโม่หินเขาวังปลา ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

 

การท่องเที่ยว.เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้

1. หาดทรายแก้ว สถานที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีเนื้อที่ประมาณ 116 ไร่เศษ มีความยาวหน้าหาดประมาณ 1,700 เมตร เป็นหาดทรายปนปะการัง

2. สวนนงนุชพัทยา เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับและได้ปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สวนน้ำพุ สวนตัดแต่งแบบยุโรป สวนเนินดอกไม้ สวนฝรั่งเศส ฯลฯ และจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างแสนรู้ในโรงแสดงทุกวัน