Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลด้านสังคม

ลักษณะทางสังคมของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นแบบเครือญาติ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ

1. วัดใหม่อยู่สงัด

2. วัดทรงเมตตาวราราม

3.วัดเขาชีจรรย์

ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ที่ตั้งชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว ที่ตั้งชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์ ที่ตั้งชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

3. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ที่ตั้งชุมชนทรายแก้ว (ใกล้กับโรงเรียนชุมชนทหารเรือ)

ศูนย์การเรียนรู้ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลบางเสร่ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมู่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2. ศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้งบ้านเลขที่ 128 หมู่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3. ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ตั้ง ชุมชนเขา-ช้าง หมู่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ด้านสาธารณสุขมีสถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

2. แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ ชุมชนเขาช้าง

3. แผนกแพทย์ชุมพลทหารเรือฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือฯ ชุมชนทรายแก้ว