Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

2. แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ ชุมชนเขาช้าง

3. แผนกแพทย์ชุมพลทหารเรือฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือฯ ชุมชนทรายแก้ว