Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home พูดคุยกับนายกเทศมนตรี

พูดคุยกับท่านนายก

........ปัจจุบันนี้ความเจริญขยายจากเมืองใหญ่เข้ามาสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วซึ่งเจริญเติบโตเร็วมาก ประกอบกับมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การวางแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวเป้าหมายของการวางนโยบายในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชน จึงต้องคำนึงถึงการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวมถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันแบบสังคมไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจะร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน แต่ปัญหาสำคัญคือ งบประมาณของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วไม่เพียงพอกับความต้องการและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานและหลายโครงการด้วยกัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ เพื่อนำน้ำมาอุปโภค บริโภค เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย การสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก การขยายเขตประปาภูมิภาครวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้า ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับความสะดวกสบาย มีความสุขกาย สุขใจและมีการดำรงชีวิตที่ดี

........คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยดีในทุกชุมชนและทุกโครงการ ดิฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญยิ่งๆตลอดไป


(นางศิริพร ปิ่นล่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว