Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

 

 

 

นายสุวรรณ บุญระยอง

 

 

 

ประธานสภาตำบลบางเสร่

 

 

 

11 กันยายน 2526 – 8 พฤษภาคม 2539

 

 

 

นายสุวรรณ บุญระยอง

 

 

 

ประธานกรรมการการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่

 

 

 

9 พฤษภาคม 2539 – 8 พฤษภาคม 2543

 

 

 

 

นายเกษม โห้สุวรรณ

 

 

 

 

ประธานกรรมการการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่

 

 

 

 

19 มิถุนายน 2543 - 30 กันยายน 2545

 

 

 

นายสมจิตร กาญจเกตุ

 

 

 

ประธานกรรมการการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่

นายก อบต. บางเสร่

 

 

 

7 ตุลาคม 2545 – 17 มิถุนายน 2546


18 มิถุนายน 2546 – 18 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

นายเกษม โห้สุวรรณ

 

 

 

 

นายก อบต. บางเสร่

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 2547 – 24 กรกฎาคม 2551

 

 

 

 

นายเกษม โห้สุวรรณ

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว

 

 

 

 

19 ตุลาคม 2551- 18 ตุลาคม 2555

 

 

 

 

นางศิริพร ปิ่นล่ม

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว

 

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน