Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับเรื่องราวร้องทุกข์/ติดต่อเทศบาล/แผนผังเว็บไซต์

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรี (ท่านปัจจุบัน)

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ข้อมูลสภาพทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ข้อมูลชุมชน

- ผู้นำชุมชน

- ชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก-เกล็ดแก้ว

- ชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญ

- ลานแอรโรบิค

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ประเพณีงานบุญข้าวหลาม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติคุณ “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556

รางวัลคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2558 สาขาผู้บริหารท้องถิ่น

รางวัลเกียรติคุณ Thailand Leader Awards 2015

บุคลากร

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา

ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล

-ฝ่ายอำนวยการ

--งานธุรการ

--งานกิจการสภา

--งานพัฒนาชุมชน

-ฝ่ายปกครอง

--ธุรการฝ่ายปกครอง

--งานทะเบียนราษฎร

--งานป้องกันและบรรเทาสาธารณฯ

--งานเทศกิจ

-ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

--งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

--งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

--งานนิติการ

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

--ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

--งานการเจ้าหน้าที่

--งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

กิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลงานเทศบาล

ผลงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557

ผลงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การทะเบียนราษฎร

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

การจดทะเบียนพาณิชย์

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนดำเนินงาน

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

พ.ร.บ./พ.ร.ก.

กฎกระทรวงและระเบียบ

คำสั่งเทศบาล

ประกาศเทศบาล

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร

สถานที่สำคัญ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9 (รร. ชุมพลทหารเรือ)

รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ

วัดทรงเมตตาวนาราม

วัดใหม่อยู่สงัด

วัดเขาชีจรรย์

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ศูนย์ฝึกทหารใหม่

ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว

ร้านค้าชุมชน

เกษตรพอเพียง

มะม่วงใหญ่

มะขามยักษ์

ผักพื้นบ้านสู่ตลาดบ้านเรา

สวนยาง สวนปาล์ม กับน้ำส้มควันไม้

ผลไม้ส่งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สบู่สมุนไพรไทย รุ่งลัคณา

งานประดิษฐ์ฝีมือ เพิร์ล เดคูพาจ

พวงมาลัยริบบิ้น

ตะกร้าพลาสติกสาน

กระปุกออมสินเซรามิก ชุดทหารเรือ

สบู่สมุนไพรรางจืด

สถานที่ท่องเที่ยว

หาดทรายแก้ว

สวนนงนุชพัทยา

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้

ไทธานี พัทยา หมู่บ้านศิลปะและวัฒนธรรม

แนะนำที่พักในเขตชุมชน

บ้านมิ่งพรสกุลรีสอร์ท

สิงห์คำรณรีสอร์ท

บ้านไร่ภูฟ้ารีสอร์ท

เพลินเพลินรีสอร์ท

สวนผึ้งรีสอร์ท

บ้านพักหาดทรายแก้ว

นงนุชรีสอร์ท

น้ำเหนือรีสอร์ท

แนะนำร้านอาหาร

ครัวป้าสำราญ

ร้านอาหารวันเพ็ญ

บ่อตกปลาผู้ใหญ่วิรัตน์

บ่อตกปลาจันทร์เรียม

วิสาหกิจชุมชน

สบู่สมุนไพรรางจืด

ถ่านอัดแท่ง

..................................................