Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home หัวหน้าส่วนราชการ

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

..............................


ชื่อ : นายนที ดิษฐบรรจง

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล

ชื่อ : นายสุมน สุกใส

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล
 

ชื่อ : นายธนะรัชต์ เนียมภิรมย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายทวีทรัพย์ นวลตรีฉ่ำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง


ชื่อ : นายพชร ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง


ชื่อ : พ.จ.อ.วิโรจน์    ย่องเหล่ายูง

ตำแหน่ง : ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 
ชื่อ : นางสาววรรณพร คงตระกูล

ตำแหน่ง : หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : รก.ผอ.กองการศึกษา