Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางศิริพร ปิ่นล่ม

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายเกษม ยังศิริ

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : พันเอกสมหวัง ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวกลินดา คุณศักดิ์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี