Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-01-64)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-01-64)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (13-01-64)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-01-64)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-01-64)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (11-01-64)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (06-01-64)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การเปลี่ยนหน่วยบริการบนมือถือได้ด้วยตนเอง "สิทธิบัตรทอง" (รายละเอียดเพิ่มเติม) (06-01-64)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)" (รายละเอียดเพิ่มเติม) (06-01-64)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (05-01-64)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (05-01-64)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  อัตราภาษีป้าย(ใหม่) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-12-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-12-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (04-12-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (04-12-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ขยายระยะเวลาการจัดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (04-12-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-11-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (06-11-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (30-10-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (รายละเอียดเพิ่มเติม)(29-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (28-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-10-63)

.-งานนิติการ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  กฎหมายน่ารู้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-10-63)

.-งานนิติการ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-10-63)

.-งานนิติการ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-10-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม) (19-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (19-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (19-10-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การลดหย่อนการออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2563 ของผู้ประกันตนมาตรา 39  (รายละเอียดเพิ่มเติม) (19-10-63

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-10-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-10-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-10-63)

.-การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปี 2564

.-งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรม : น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-10-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-10-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-10-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (28-09-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (Local Book Corner : We Love to Read เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-09-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-09-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ในวันที่ 28 กันยายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-09-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-09-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-09-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-09-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-09-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (01-09-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (01-09-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (31-08-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-08-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-08-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 โดยจะดำเนินการออกรณรงค์ แจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นน้ำยาเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายในวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-08-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (17-08-63)

.-งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (11-08-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ผู้สุงอายุ ผู้พิการ มาแสดงตัวตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (10-08-63)

.-งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม : พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง หมู่ที่ 11 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-08-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) (05-08-63)

.-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่อเป็น "อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" โดยจะดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-08-63)

.-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปิดรับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ" เพื่อดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-08-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนแข็งแรงฉลาดเติบโตศักยภาพมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (31-07-63)

.-งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-07-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (20-07-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-07-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-07-63)

.-งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรม : จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กบัตริย์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 11" (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-07-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-07-63)

.-งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (30-6-63)

.-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-06-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-06-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-06-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานสถิติผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-06-63)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (17-06-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (17-06-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว  ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (17-06-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การสมัครผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-06-63)

.-งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สถิติงานทะเบียนราษฎรประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-06-63)

.-งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สถิติงานทะเบียนราษฎรประจำเดือนเมษายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-06-63)

.-งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สถิติงานทะเบียนราษฎรประจำเดือนมีนาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-06-63)

.-งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สถิติงานทะเบียนราษฎรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-06-63)

.-งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  สถิติงานทะเบียนราษฎรประจำเดือนมกราคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-06-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (11-06-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (09-06-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติตามโครงการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-05-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-05-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (25-05-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-05-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-05-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered (รายละเอียดเพิ่มเติม) (18-05-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 โดยจะดำเนินการออกรณรงค์แจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นน้ำยาเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (13-05-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (รับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-05-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (รับเงินเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-05-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (05-05-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-04-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-04-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-04-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-04-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังการรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์และพิธีการทางพระพุทธศาสนา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (21-04-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (20-04-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (20-04-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร เพื่อสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (15-04-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-04-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (13-04-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (09-04-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือส่งเสริมการนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-04-63)

.-งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-04-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่ได้ทราบ โดยเผยแพร่ในคิวอาร์โค้ด "คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-04-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (02-04-63)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-03-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์รายงานแผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-03-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (16-03-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การฝึกอบรมการทำอาหารแบบสูตรสำเร็จประหยัดต้นทุน วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ สวนปลอดสารพิษวนิดา ออแกนิก ฟาร์ม ซอยสุขุมวิท99 หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-03-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-03-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-03-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (02-03-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (02-03-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (02-03-63)

.-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-02-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (04-02-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2563 ในวันที่ 9-19 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (04-02-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-02-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-02-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-02-63)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-01-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (28-01-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์  2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม) (27-01-63)

.-การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปี 2563

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น "งานบุญข้าวหลาม" ประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-01-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว  ประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-01-63)

.-กองสาธารณสุขและสิ่ิงแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (26-01-63)

.-กองคลัง  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-01-63)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (08-01-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-01-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (27-12-62)

.-งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (25-01-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (23-12-62)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปฺ็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพื่มเติม) (02-12-62)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์กำหนกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (02-12-62)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (22-11-62)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม) (12-11-62)

.-กองคลัง  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-62)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-62)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม) (29-10-62)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการมีงานทำของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจวัดสายตาฟรี เพื่อผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานจัดทำงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานจัดทำงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใตจ" พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 หมู่ที่ 11 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลด่านสำโรง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ๋การรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่ 10" ในวันที่ 20,21 และ 27 กรกฎาคม 2562 ต้้งเวลา 13.00 น. ณ บริเวณวัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  และวัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อปรึกษาหารือเสนอปัญหาความต้องการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์การให้มาแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลบางเสร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเ่ลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรการปลูกมะนาว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพทีี่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองคลัง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุทเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ชั้น 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ต้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 12.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโครไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน  2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้หันมาสนใจการอ่านหนังสือให้เพิ่มขึ้น  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองคลัง  งานการเงินและบัญชี  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประขาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา  หมู่ที่ 10 ณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ณ ศาลาประชาคม (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนบ้านเขาชีจรรย์  หมู่ที่ 6  ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ณ ทีทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ณ สโมสรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมชุมชนเขาช้าง หมู่ที่ 5 ณ สโมสรประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "The small story book บรรเลงเพลงเขียนวาด" (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบูรณาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบเลล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถ่ิน "งานบุญข้าวหลาม" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกาา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนท้องถ่ินวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำนักปลัดเทศบาล  งานจัดทำงบประมาณ  ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชนแต่ละชุมชน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุุนัข/แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดเพิ่มเเติม)

.-กองคลัง งานธุรการ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองคลัง  งานพัฒนารายได้  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึงพ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองคลัง งานการเงินและบัญชี  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองคลัง งานการเงินและบัญชี  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอง ซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วต้องยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER โดยมีการรณรงค์ให้ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมสวมเสื้TO BE NUMBER ทุกวันพุธของสัปดาห์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าในคน และการนำสัตว์เลี้ยงในความรับผิดชอบไปรับวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตน เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์การป้องและควบคุมโรคไข้เลิือดออกในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมอบรมภาษ่าอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 17.00น.-20.00น.) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็้นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม"จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ "มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แะลกีฬาเปตอง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่ " ตั้งแต่วันที่ 10,16,17 และ 23 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลหมู่บ้านมิรันดา หมู่ที่ 7 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- อำเภอสัตหีบ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (Cap Seal) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองการศึกษา  เทศบาลตำบเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำสถานที่ "อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว" และขอรับบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วของพี่น้องประชาชน เพื่อใช้ในสถานที่"อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ด้วย เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์แผนการออกรณรงค์แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ ที่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  กองการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดใหม่อยู่สงัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ดัวยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข/แมว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  กองการศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น"งานบุญข้าวหลาม" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- เทศบาลตำบเกล็ดแก้ว  ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560  ต้ั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  กองการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้น  ณ  วัดใหม่อยู่สงัด  หมู่ที่ 9  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- อำเภอสัตหีบ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางเสร่  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางเสร่ หมู่ท่ี 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  อำเภอสัตหีบขอประชาสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครูในหัวข้อ"เด็กรักครู ครูรักเด็ก" (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วขอประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปากอย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ประปาสัตหีบขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในบางพื้นที่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ อำเภอสัตหีบขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ อำเภอสัตหีบขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันและละอองฝอยทำลายตัวแก่ยุงลาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ่การขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดทำโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  กองการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่ 8" (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  ด้วยจังหวัดชลบุรีขอเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดชลบุรี (Chonburi Brand) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  ด้วยโรงเรียนเกล็ดแก้วประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ดังนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็บชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์งานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่  16 เมษายน 2560 ณ วัดใหม่อยู่สงัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 3) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 1) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ครั้งที่้ 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข/แมว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(งานบุญข้าวหลาม) ระหว่างวันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันและละอองฝอยทำลายตัวแก่ยุงลายฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยอำเภอสัตหีบ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์  ด้วยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 19 “สืบสานปณิธานพ่อ” ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้ผูรับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอง ซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต้องยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

...............................................................

.- ประชาสัมพันธ์...เนื่องด้วย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอสเตอร์) มีแผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำดิบมาบตาพุด-สัตหีบ(ใหม่) ครั้งที่ 1 ในพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 - 17.00 น. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ในระหว่างการปฏิบัติงานไม่สามารถส่งจ่ายน้ำดิบมายังพื้นที่สัตหีบได้ การประปาสัตหีบจึงใคร่ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในวันเวลาดังกล่าวตามวันเวลาดังกล่าวและขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วย สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสารคดีวีดีทัศน์และวิทยุ "ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม" ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 1 ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง นวัตกรรมลดขยะภาคเกษตร ตอนที่ 2 การจัดการไฟป่า ในป่าเต็งรัง
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับวิธีอนุรักษ์ต้นน้ำ ตอนที่ 4 สร้างวัยทีนรักษ์ท่าจีน
ตอนที่ 5 ระบบไบโอแก๊ส คำตอบของการจัดการของเสียฟาร์มหมู ตอนที่ 6 ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์
ตอนที่ 7 การจัดการขยะเมืองตาคลี ตอนที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา
ตอนที่ 9 วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน ตอนที่ 10 วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรเพื่อชีวิต
ตอนที่ 11 ฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ ป่าทามมูน จ.ร้อยเอ็ด ตอนที่ 12 สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย
ตอนที่ 13 โครงการบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางโพ ตอนที่ 14 รักษ์นก รักษ์ป่าชายเลน

.................................................................................................................................................................

.-ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนงานการเบี่ยงการจราจรภายในถนนซอยสถานีไฟฟ้า(ซอยไปวัดทรงเมตตาวนาราม)  ด้วย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ในโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าสัตหีบ 1 และตามที่ทางบริษัทฯได้ประชุมร่วมกับกิจการไฟฟ้าฯแล้วสรุปให้เข้าดำเนินการติดตั้งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงความยาว 22 เมตร ครั้งที่ 1 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสัตหีบ 1 (กิจการไฟฟ้าฯ) บริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้รถเครนและเครื่องมือหนักในการก่อสร้างหลายชนิดมาตั้งบริเวณบนถนนหน้าสถานีไฟฟ้าดังกล่าว ในวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. และในระหว่างการทำงานทางบริษัทจะทำการอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรเป็นอย่างดี จึงแจ้งมายังประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ตามที่กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ปากซอยจามจุรีถึงปากซอยเขาหมอน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. อาจมีผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในบางพื้นที่โซนสูงและปลายสาย การประปาสัตหีบจึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้น้ำทราบ (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานหางานจังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการต่ออายุบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398057, 094-6531192, 094-9541039 ในวันและเวลาราชการ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม) หรือ คลิก http://www.doe.go.th/prd/chonburi/news/param/site/100/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/3390

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ((ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก) ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.............................................................................................

.- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

.............................................................................................

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งวันเพ็ญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ แผนกแพทย์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ กลุ่ม อสม. ประจำเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะดำเนินการรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกยุงลายพ่นหมอกควันและละอองฝอยตัวแก่ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไตรมาศ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยจะมีการรณรงค์ตรวจสอบลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลุกน้ำยุงลาย โดยมีกำหนดการดำเนินงานดังนี้

1. วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 สถานที่ ชุมชนเขาช้าง ชุมชนทรายแก้ว หมู่ที่ 5

2. วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 สถานที่ ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 และ ชุมชนบ้านเขากระทิง หมู่ที่ 6

3. วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 สถานที่ ชุมชนวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 และ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11

4. วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 สถานที่ ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7

5. วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 สถานที่ ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10

.............................................................................................

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้ซิก้า  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ งานงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 145 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 145 “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียว ในโลก” ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีและสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ"ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ 11 (รายละเอียดประกาศ) หรือ ติดต่อได้ที่  http://www.overseas.doe.go.th/ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล โทรศัพท์ 02-3439339 02-2450978 (ในวันและเวลาราชการ)

.- ประชาสัมพันธ์....ขอเชิญเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 20.00 น. ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 038-435-775 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะดำเนินการตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดใน เขตพื้นที่ คือ วัดเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 11, วัดทรงเมตตาวนาราม หมู่ที่ 6 และวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตั้งขบวนพร้อมรถแห่ ที่หน้าเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เวลา 07.50 น) จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยพร้อมกัน (ภาพประกอบแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วย กรมการจัดหางาน ให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  โทร.038-398-051 หรือ 086-476-0458 ในวันและเวลาราชการ

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วย การประปาสัตหีบ งดจ่ายน้ำประปาเนื่องจากการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน และกีฬาเปตอง ตามโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 11 – 26 มิถุนายน 2559 (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ บริเวณวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ประกาสกำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ด้วยอำเภอสัตหีบได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 สำหรับการออกเสียงนอกเขตจังหวัดของจังหวัดชลบุรี คือ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพื่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา พัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามรถซ่อมบำรุง เครื่องยนต์เล็ก เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ มุ้งลวด และพัฒนาเป็นช่างชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมเป็นช่างชุมชน รวมทั้งประชาชนที่ต้องการนำเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯมาซ่อม เพื่อเพิ่มทักษะให้กับช่างชุมชน ในวันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 มิถุนายน 2559 ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โทร 038-435-775 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและ โรงพยาบาลเอกชน และเพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่าย ในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้าง Green City ยื่นแบบเสียภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ต” โดยจะเปิดบู้ทให้คำแนะนำการยื่นแบบฯ การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการยื่นแบบฯ รวมถึงให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการสมัครใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งวันเพ็ญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ แผนกแพทย์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จะดำเนินการรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกยุงลายพ่นหมอกควันและละอองฝอยตัวแก่ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยจะมีการรณรงค์ตรวจสอบลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลุกน้ำยุงลาย โดยมีกำหนดการดำเนิงานดังนี้ (คลิกตารางการดำเนินงาน)

1. วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3

2. วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนบ้านเขากระทิง หมู่ที่ 6 และ ชุมชนวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9

3. วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11

4. วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10

5. วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7

6. วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 สถานที่ ชุมชนเขาช้าง ชุมชนทรายแก้ว หมู่ที่ 5

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์  ด้วย เทศบาลตำบลบางเสร่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคลลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  ประกาศ เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ ประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ผว ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 ที่ www.tabienrod.com ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  (รายละเอียดแนบท้าย) http://www.tabienchon.com

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ประชาสัมพันธ์...ด้วย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เพื่อค้นหาชุมชนและพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะทั่วประเทศ จำนวน 100 โครงการๆ ละ 50,000 บาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/11076 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:   โครงการพัฒนาศักยภาพ และติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 1 7ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430 l email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์.....ด้วยสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะของดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาดังกล่าว ในพื้นที่ดังนี้ 1.ปากทางเข้าวัดทรงเมตตาวนารามถึงสี่แยกกรมสรรพาวุธทหารเรือ (แยกเจ) 2.ปากทางเข้าวัดทรงเมตตาวนารามถึงก่อนซอยแยกหนองจับเต่าฝั่งตะวันออก จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประชาสัมพันธ์...ด้วย กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่บริเวณปากทางสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ 1 บางเสร่ฝั่งตะวันออก ถึง ปากทางเข้าวัดบำเพ็ญบุญ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

.-ประชาสัมพันธ์...ด้วยเทศบาลตำบลบางพระ ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2559 ณ ณ บริเวณสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดแนบท้าย)

.- ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี กรมการจัดหางาน เรื่อง เตือนแรงงานไทยก่อนตัดสินใจไปทำธุรกิจสปาในประเทสรัสเซีย (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์...ด้วยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กำหนดจัดพิธีบรรพชาสามเณร นักเรียนจ่าทหารเรือ ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ ชั้นนักเรียนจ่าปีที่ 2 จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชา ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น. ณ อาคารเรียนรวมโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี อภิชัย สุคลธสุโชิ โทร 086-759-5997 (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ขอเชิญร่วมงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดโครงการฯดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ วัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 เมษายน 2559 ซึ่งภายในงานจัดให้มีพิธีทรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์(ผู้สูงอายุ) ประกวดก่อเจดีทราย ประกวดขบวนแห่สงกรานต์ กีฬาพื้นบ้าน ผัวอุ้มเมียลงน้ำ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกท่าน (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อดำเนินโครงการว่ายน้ำเยาวชนภาคฤดูร้อน จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับจำนวน 90 คน สมัครได้ที่ แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา สระว่ายน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ โทร 038-437-600 ต่อ 66270 (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเขิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนหรือเยาวชนร่วมอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2559  (รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์  ........ ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหา ความคิดเห็น ในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ( พ.ศ. 2560 – 2562 )  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ( รายละเอียดแนบท้าย)

.-ประชาสัมพันธ์.....หากพบผู้ป่วย มีอาการไอ มีไข้และหายใจลำบาก ควรนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา จากแพทย์ ณ สถานพยาบาลต่อไป  การป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฎิบัติตามแนวทางการดูแลสุขอนามัยที่ดี เช่น การทางอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ การล้างมือ การใช้ช้อนกลาง  การใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย เป็นต้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศในคาบสุมทรอาหรับ ควรดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในยังสถานที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ฟาร์ม ตลาด เป็นต้น  การป้องกัน  ประกอบด้วยอาการไอ มีไข้และหายใจลำบาก ในผู้ป่วยบางรายการติดเชื้ออาจไม่มีอาการแสดงใดๆ หรือบางรายอาจมีอาการเพียบเล็กน้อยเหมือนป่วยเป็นโรคหวัดและจะหายได้เป็นปกติด แต่ในผู้ป่วยบางรายอาการป่วยอาจมีอาการในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยเช่น ท้องเสีย มวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน  อาการ  เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 โดยมีการติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสอย่างใกล้ชิด กับผู้ป่วย  สาเหตุประชาสัมพันธ์....ด้วยในขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 โดยมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยใน 26 ประเทศ จำนวน 1,649 ราย เสียชีวิต 634 ราย และในประเทศไทย พบมีผู้ป่วยแล้วจำนวน 2 ราย โดยได้รับการรักษาจนอาการหายทุเลาและเดินทางกลับประเทศแล้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 08.00 น. – 09.40 น. กิจกรรมทำความสะอาดวัด ตัดกิ่งไม้ ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2. เวลา 10.00 น. – 11.00 น. กิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอเชิญร่วม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น “งานบุญข้าวหลาม” ในวันที่  14 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประชาสัมพันธ์...ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ แจ้งว่า กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด รับซื้อทุกวันจันทร์ และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด รับซื้อทุกวันพฤหัสบดี จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบ ดังรายละเดียดแนบท้าย (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์...ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้รับแจ้งจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จะทำการฝึกการใช้พื้นที่ประกอบเข็มทิศในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-24.00น. จึงเรียนมาเพื่อข้าราชการและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ดังรายละเอียดแนบท้าย  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ...ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีแผนการออกรณรงค์แจกทรายอะเบทและพ่อหมอกควัน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกล้ดแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ...โครงการ "รีบยื่นภาษีโชคดีอาจเป็นคุณ"  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ...เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ขอเชิญร่วม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น “งานบุญข้าวหลาม” ในวันที่  14 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์...เนื่องด้วย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอสเตอร์) มีแผนงานปรับปรุงอุปกรณืระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ทำให้การส่งจ่ายน้ำดิบเข้ากิจการประปาสัตหีบมีปริมาณและแรงดันน้ำลดลง ซึ่งอาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน...(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์ ....ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะดำเนินการรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันทำลายตัวแก่ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประกาศอำเภอสัตหีบ เรื่อง ห้ามจำหน่ายหรือปล่อยโคมควันลอย (โคมไฟ) การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2558 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนและกลุ่มพลังมวลชลชาวอำเภอสัตหีบทุกท่าน ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ตามกำหนดการดังกล่าวและขอความร่วมมือประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงานให้เรียบร้อยสวยงาม (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง สารจากนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ "OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER" (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (27 สิงหาคม 2558) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

..............................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ ที่ กฟผ. 9BA403/52843(1) ตามที่หนังสืออ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประกาศปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ สัตหีบ 1- สัตหีบ 2 ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (เขตเดินสายไฟฟ้า) ที่มีเดิมอยู่ จากสถานีไฟฟ้าย่อยสัตหีบ 1 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 2 จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดความกว้างวัดจากแนวศูนย์กลางของเสาสายไฟฟ้าออกไปด้านละ 12 เมตร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ กฟผ. ในฐานะผู้รับใบประกอบกิจการไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า กฟผ.จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในที่ดินของท่าน ทางสาธารณประโยชน์ เลขที่ A001, A006, A008, A010, A013, A015, A023, A028, A030, A032, A035, A039, A042, A052/1, A057, A065, A070, A073, A077, A083, A088, A098, A104/1, A105, A109/1 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว โดยโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ สัตหีบ 1- สัตหีบ 2 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ระยะเวลาประมาณ 27 เดือน ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องวางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปใต้เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินหรือปักหรือตั้งเสาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นลงในที่ดิน(ของท่าน/ที่ท่านครอบครอง)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยก่อสร้างสายส่งภาคกลางและภาคใต้ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-6121 หมายเลขโทรสาร 0-2436-1696

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..............................................................................................................................

- ประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะดำเนินการรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันทำลายตัวแก่ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยอำเภอสัตหีบได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จำทำการฝึกภาคทะเล-ที่ลุ่ม และภาคป่าภูเขา หลักสูตรการบและจู่โจม รุ่นที่ 123 จำนวน 270 นาย การแต่งการชุดพรางเข้ารับการฝึกในเขตพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนในพื้นที่การฝึก และผู้ที่จะสัญจรผ่านในพื้นที่ฝึก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วกัน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง จังหวัดชลบุรีและอำเภอสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ขอเชิญร่วมงานถนนคนเดิน และตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลบาเสร่ โทร 038-436-139 หรือที่ www.bangsaray.go.th (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษและสอนว่ายน้ำเยาวชนภาคฤดูร้อน จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)


- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 ยื่นแบบพิมพ์รายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

-ข่าวประชาสัมพันธ์......ด้วย ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ ซึ่งนายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนต่างด้าวไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่สำนักงานหางานจังหวัดชลบุรียังมิได้มีการนัดหมายหรือเรียกตัวมาจดทะเบียน จึงขอให้นายจ้างและผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ณ  โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ถ้าสิ้นสุดการจดทะเบียนแล้ว จะมีการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายรวมทั่งนายจ้างและผู้ประกอบการด้วย (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ขยายระยะเวลาให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายมายื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวต่อทางราชการโดยด่วน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง รับสมัครเด็ก 3 ขวบเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปีการศึกษา 2557 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองซึ่งมีสิทธ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2557 ยื่นแบบพิมพ์รายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์กำหนดรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556

- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์กำหนดรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2556

- การรับสมัครเยาวชนและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thai Youth Initiative Against Drugi

- การรับสมัครแม่ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556


- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปี 2556


- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกล็ดแก้วคัพ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียบบ้านเขาชีจรรย์ ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ2-4/5