Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home กองคลัง

บุคลากร กองคลัง

............................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายทวีทรัพย์   นวลตรีฉ่ำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางอนงค์   สำเนากลาง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางวรินทร   ชูรัตน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายจรินทร์   พูลทรัพย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวจุรีภรณ์  เปรมจิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา  ดวงสาย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายวัชรพล   เพ็งเหมือน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางอรุณรัตน์  ขอดภูเขียว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ นามัง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวภัทรภิรมย์ เกสร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสราวุธ  สินสงวน

ตำแหน่ง : ผช.นายช่างโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสุทิน   สาเริก

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์   จันทรมูล

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายธัชชัย โสทัน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์