Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...................................................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายวิโรจน์  ย่องเหล่ายูง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวแสงอรุณ   ไชยพล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสันติ พรมนอก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวรุจิรา พรมรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสุรศักดิ์  ใจอุ่น

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายอุทัย  อินต๊ะวงศ์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายเจริญชัย  เปี่ยมผล

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายรัก ศรีเหลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายชุมพร โพผ่อง

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายศุภชัย ศศิประภาพงศ์

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสุรัตน์ ประชุมชน

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายคมสัน ขาวหมอก

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

.