Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home กองช่าง

บุคลากร กองช่าง

........................


ชื่อ : นายพชร ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง


ชื่อ : นายพลกฤต    มีบัวงาม

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน


ชื่อ : นายสรรเพชร เพชรอุราสินธุ์

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงานชื่อ : นายปั่น    ฐานะไชย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ : นายทวิช     อ้นบำรุง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธาชื่อ : นางสาวจตุพร    ชาตะพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการชื่อ : นายปราโมทย์    มีเฉย

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

ชื่อ : นายชัยยุทธ    คงแสงบุตร

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
ชื่อ : นายนฤดม    อ่องเจริญ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป