Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมาและตราสัญญาลักษณ์ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

"หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง"

1. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ ซึ่งได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกล็ดแก้ว และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

2. เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อจากบางเสร่เป็นเกล็ดแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล แต่ไม่สามารถใช้ชื่อตำบลเป็นชื่อเทศบาลได้ เนื่องจากมีเทศบาลตำบลบางเสร่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเดียวกันอยู่แล้ว จึงขอเปลี่ยนชื่อจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเกล็ดแก้ว ก่อน หลังจากนั้นจึงได้ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สำหรับสาเหตุที่เลือกใช้ชื่อ เกล็ดแก้ว เนื่องจากมีเหตุผลประกอบดังนี้

2.1 ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

เกล็ดแก้ว เป็นชื่ออ่าวที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตำบลบางเสร่ มีความยาวชายหาดประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีสภาพหาดเป็นผืนทรายที่มีลักษณะละเอียดและมีสีขาวเสมือนเกล็ดแก้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวเรือหรือชาวประมงออกทะเลไปแล้วมองกลับมายังชายฝั่งจะเห็นความงามของชายหาดที่เสมือนเกล็ดแก้วอย่างชัดเจน ประกอบกับบริเวณอ่าวมีเกาะขนาดเล็กที่ชาวประมงใช้หลบคลื่นลมเวลาเกิดพายุ ชื่อว่า เกาะเกล็ดแก้ว จึงเห็นสมควรใช้ชื่อ เกล็ดแก้ว เป็นชื่อของเทศบาล

2.2 ข้อมูลทางด้านสังคม

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีหมู่บ้านดั้งเดิมขนาดใหญ่ชื่อ หมู่บ้านเกล็ดแก้ว ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.3 ชื่อเกล็ดแก้ว

ที่ขอเสนอเปลี่ยนนั้นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

2.4 การเสนอเปลี่ยนชื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2550 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการตั้งชื่อใหม่ และประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบให้ใช้ชื่อ เกล็ดแก้ว

3. ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

 

 

3.1 ขนาดและลักษณะของตราสัญลักษณ์

เป็นตรารูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ดวงตรา ขอบบนมีอักษร เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขอบล่าง มีอักษร จังหวัดชลบุรี ตรงกลางของทั้ง 2 ดวงตรา มีรูปแบบ ดวงแก้ว ดวงอาทิตย์ เกล็ดแก้วร้อยสาย เกาะ ทะเล หาดทราย และเรือประมง

3.2 ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์

"ดวงแก้ว" หมายถึง ความเป็นชุมชนที่มีคุณธรรม และมีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

"ดวงอาทิตย์" หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง

"เกล็ดแก้วร้อยสาย" หมายถึง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน และมีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันอย่างเหนียวแน่น

"เกาะ ทะเล หาดทรายและเรือประมง" สะท้อนถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ เกาะเกล็ดแก้ว หาดทรายแก้ว ส่วนทะเลและเรือประมงแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวตำบลบางเสร่

 


******************************************************************************************