Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

.-ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พงศ. 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่ิมเติม)

.-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)