Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ศาสนา วัดใหม่อยู่สงัด

วัดใหม่อยู่สงัด

วัดใหม่อยู่สงัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ตั้งอยู่ที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาคารเสนาสนะสถาน ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 11 หลัง เรือนพักผู้ปฎิบัติธรรม 11 หลัง โรงครัว 2 หลัง  โรงเก็บของ 4 หลัง ฌปนสถาน 1 หลัง อุโปสถ 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง แท็งค์น้ำ 1 หลัง บ่อบาลดาล 1 บ่อ สระน้ำ 1 สระ

ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระประธานประจำศาลาการเปรียญเป็นประประธานบางมารวิชัย(ปางชนะมาร) หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว

วัดใหม่อยู่สงัด ตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2543 เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดและเสนาสนะสถานต่างๆขึ้น ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนวัดของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่า “วัดใหม่อยู่สงัด”และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา

การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาธงชัย กิตฺติธโช

กิจกรรมโครงการต่างๆ

1. กลุ่มสัจจะบารมีส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน

2. โครงการทางเลือกใหม่ การแพทย์แผนไทยใส่ใจในชุมชน สู่การมีสุขภาพดี โดยชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด(สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว)

3. โครงการบำบัดฟื้นฟู สุขภาพผู้ป่วย อัมพฤกษ์

4.โครงการฟื้นฟูสุขภาพ การล้างสารพิษ(Detox) (รางจืด สมุนไพรล้างพิษ) (รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ)

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7 กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

**************************************************************************************

บรรยากาศภายในวัดใหม่อยู่สงัด

**************************************************************

กิจกรรมทอกกฐิน ณ วัดใหม่อยู่สงัด

**************************************************************

ประชุมประชามติต่างๆ

**************************************************************

ซ้อมดับเพลิงที่วัดใหม่อยู่สงัด

**************************************************************