Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนปราบปรามทุจริต คำสั่งคณะกรรมการ

แผนปราบปรามทุจริต

คำสั่งคณะกรรมการ

.-คำสั่งเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (30-03-63)