Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ITA

 

ITA 2562

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2562

ข้อมูลหน่วยงาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อํานาจหน้าที่
----------3.2 กฎกระทรวงและระเบียบ
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
----------4.2 แผนพัฒนาห้าปี
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
----------5.2 เฟสบุคเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
----------7.2ประชาสัมพันธ์เทศบาล
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8 Q&A
----------8.1
9 Social Network Social
----------9.1
----------9.2
แผนงานดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนดำเนินงานประจำปี
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
35.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
หน่วยงานภายใน
- สำนักปลัดฯ
หน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับเว็บไซต์
- คําสงวนลิขสิทธิ์
- การปฏิเสธความรับผิด
- แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์