Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

"ศูนย์การเรียนรู้ "การจัดการขยะอินทรีย์ กับทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว"

จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวน 200 ตารางวา ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้จะประกอบไปด้วย

1. การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เช่น เศษหญ้า เศษอาหาร

2. การทำน้ำหมักจากเศษผัก เศษเปลือกผลไม้

3. การเลี้ยงกบ ตามธรรมชาติในมุ้งตาข่าย

4. ปลูกไม้กินได้ เช่น กล้วย มะละกอ

5. ปลูกผักสวนครัว

โดยมี พันจ่าเอกวิโรจน์ ย่องเหล่ายูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแล