Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนพัฒนาห้าปี

แผนพัฒนาห้าปี

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด) (07-12-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (คลิกดูรายละเอียด) (30-11-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด) (14-08-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด) (17-07-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2563(คลิกดูรายละเอียด) (01-07-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด) (01-06-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด) (29-05-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (คลิกดูรายละเอียด) (20-01-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด) (11-12-62)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด) (25-10-62)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)

.-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (คลิกดูรายละเอียด)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)