Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนพัฒนาห้าปี

แผนพัฒนาห้าปี

 

 

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)

.-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (คลิกดูรายละเอียด)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)