Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home กองการศึกษา

บุคลากร กองการศึกษา

........................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาววรรณพร  คงตระกูล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางดวงรัตน์   เรืองอุไร

ตำแหน่ง : นักวิชากาชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางหทัยรัตน์  ขมสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางวิภารัตน์  อุปถัมภ์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางขวัญฤดี  ครุธา

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาววารี  บุศดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายวิทยากร ชมดอกไม้

ตำแหน่ง : พนง.ขับรถยนต์