Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC

ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

........AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

........จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)

2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)

3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)

........คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

........เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

........ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน

........สำหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า

........ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

(ข้อมูลจากhttp://www.thai-aec.com/ประวัติความเป็นมา)

................................................................................................

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วร่วมอำนวยความสะดวกในการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

.........จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆที่รุนแรงขึ้นทำให้ประเทศอาเซียนได้พยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอันจะช่วยเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ขึ้นอันจะเอื้อให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงงานมากขึ้น ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

จึงต้องมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย

.........ในโอกาสนี้ นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว มอบหมายงานให้พนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมอำนวยความสะดวกในการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในวันที่ 7- 13 เดือน กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาค ตะวันออกเมืองพัทยา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 จุด

โดยจุดที่ 1 ได้จัดตั้งขึ้นที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการจดทะเบียนแรงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอบ้านบึง ส่วนจุดที่ 2 ได้จัดตั้งขึ้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ตั้งเป้าไว้วันละ 500 คนต่อวัน

...................................................................................................

การส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนให้รู้จักอาเซียนผ่านเกมส์จับคู่อาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หน่วยงานเทศบาลฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงความสามารถต่างๆ อาทิ เกมส์โยนห่วง เกมส์ปากระป๋อง เกมส์จับคู่อาเซียน การแข่งขันระบายสี ฯลฯ และยังมีหน่วยงานภาคเอกชนนำอาหารจัดเลี้ยงแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม คำขวัญวันเด็กในปีนี้ คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

...............................................................................................................................