Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home คนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2558

คนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2558

 

.........ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2558 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 1) สาขาอุตสาหกรรม 2) สาขาอุตสาหกรรม 3) สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4) สาขาผู้บริหารท้องถิ่น และ 5) สาขาผู้ให้บริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดี ดำรงชีวิตช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯและงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีนางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2558 สาขาผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

..............การครองตน ยึดมั่นในความพอเพียง ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความอดทน รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  มีความตรงต่อเวลา แสวงหาความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

.............การครองคน มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายต่างๆ ยึดถือแนวทางที่ถูกต้องตามความคิดเห็นของส่วนรวม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความพากเพียรในการทำงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ของประชาชน เสริมสร้างความสามัคคี มีคุณธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค

.............การครองงาน พัฒนางานอย่างเต็มที่ ยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง รักและศรัทธาในงานที่ทำ มีการประเมินผลการทำงานของตนเองตลอดเวลา พัฒนาภาวะผู้นำของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ดูแล บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ผลงานที่ได้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชน มีผลงานปรากฏชัดเจน ปฏิบัติงานในเวลาราชการ และอุทิศตนนอกเหนือเวลาราชการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพากเพียรในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการทำงาน

ผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคม

- มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมออกตรวจในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วทุกคืน และตรวจแบบเข้มข้นช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัย เร่งรัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

ผลงานดีเด่น ด้านปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆ

- ให้บริการประชาชนที่ได้รับวามเดือดร้อนด้วยความเอาใจใส่ และเสมอภาค เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะรีบเข้าไปแก้ไขและติดตามผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

ผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล

- ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักใคร่สามัคคีมีการช่วยเหลือซึ่งกัน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการในทุกๆ ด้าน จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล/หมู่บ้าน และเห็นความสำคัญในกิจกรรมนั้นๆ และเร่งรัดการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลงานดีเด่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน รณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกวัย ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกวัย

ผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม ทำนุบำรุงศาสนาอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

ผลงานดีเด่น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

- ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน พัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชน พร้อมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วให้ได้มาตรฐานและพอเพียงแก่การต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมวินัยการออมของประชาชน หาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ

ผลงานดีเด่น ด้านความมั่นคง

- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ป้องกันปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าว

ผลงานดีเด่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

- สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการขจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบในทางราชการ เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการประพฤติการทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นหูเป็นตาให้แก่ประชาชน ในการสอดส่องดูแลการประพฤติมิชอบในทางราชการ

ผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- พื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมีปัญหาการระบาดของยาเสพติดอย่างมาก จึงมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประสาน งานพลังแผ่นดินและองค์กรแกนนำผู้ประสานงานพลังแผ่นดินระดับตำบล หมู่บ้านให้มีความรู้ความสามารถวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ และเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด

ผลงานดีเด่น การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

- ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยความยินดี เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถทุกครั้ง ทุกกิจกรรมที่ได้รับเชิญเข้าร่วม เอาใจใส่ข้าราชการในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ นำประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้กับประชาชนในตำบลได้รับทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

ผลงานดีเด่น ผลงานดีเด่นที่เป็นพิเศษ

- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต้องการเห็นเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมีความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใช้กำลังความคิดที่มีร่วมกันและได้จัดทำโครงการต่างๆ หลายโครงการโดยไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง ทั้งนี้จากกำลังแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาของประชาชนในพื้นที่

การเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ / หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่ / หลักสูตร อาสาสมัคร กศน. /หลักสูตร ลูกเสือชาวบ้าน ขั้นต้น /หลักสูตร นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 30 /หลักสูตร ภาวะผู้นำของนักปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 23

ด้านวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพื้นที่

นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วมีดำริจะดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณถนนสายเลียบทางรถไป หมู่ที่ 3 ชุมชนเนินสามัคคี ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อม “โครงการถนนกินได้” หรือ “ปลูกผักริมถนนเก็บกินได้” เป็นโครงการนำร่องในการปลูกผักสะเดาและต้นขี้เหล็ก ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บผักริมถนนมาบริโภคในครัวเรือนได้ ลดค่าใช้จ่ายในการบริโภค

 

................................................................................