Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลชุมชน ช.ผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญ

ชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญ

…..ชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญ เป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยนางปราจีน แก้วปทุมเป็นประธานชมรม ซึ่งการก่อตั้งชมรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเองและครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพ สังคมและสวัสดิการ การบริหารจัดการในชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญนั้นได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานและเลือกตั้งตำแหน่งการบริหารงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้บริหารและรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเป็น “การบริหารของผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ”

…..การส่งเสริมให้ทุกชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิตใจ เกิดความเอื้ออาทรและเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนได้อย่างดีขึ้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้จัดเงินอุดหนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญ โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมรมต่อไป

.....ชมรมผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญนั้นได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกเช้าวันจันทร์หรือวันที่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกต่อสมาชิกทุกคน ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ โดยมีนายวินัย แสวงหาสุข เป็นผู้นำท่าบริหารและนางสาวมลิวัลย์ เขื่อนเก้า  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

***********ประมวลภาพกิจกรรมที่ผู้สูงอายุบ้านโค้งวันเพ็ญร่วมออกกำลังกาย************