Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home คำแถลงนโยบายเทศบาล

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ของนางศิริพร  ปิ่นล่ม  นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

..............ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2555 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2557  โดยได้มีการประกาศผลเลือกตั้งดังกล่าว  จากคณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2555  และ วันที่ 13  มีนาคม  2557  ตามลำดับแล้วนั้น  ดิฉันนางศิริพร  ปิ่นล่ม  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  โดยเลือกให้มาดำรงตำแหน่งของเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว  ดิฉันมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วในด้านต่างๆ  และพร้อมที่จะนำพาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร  ควบคู่การท่องเที่ยว  และบ้านเมืองน่าอยู่”  และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  และพร้อมที่จะดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพ

..............เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมีความชัดเจน  และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปแบบ  สอดคล้องกับเทศบัญญัติ และบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ต่างๆ ของเทศบาล  โดยยึดนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดชลบุรี  และสำคัญยิ่งก็คือต้องเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ดิฉันจะขอนำเสนอนโยบายด้านต่างๆ  เพื่อเป็นกรอบและเป็นแนวทางในการบริหารงานดังนี้

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

.........เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลอันพึงจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป  ได้แก่

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานครอบคลุมเป็นโครงข่ายและเป็นไปตามผังเมืองของเทศบาล

1.2  ปรับปรุงและพัฒนาไฟส่องสว่างถนนและไฟจราจรให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

1.3  ปรับปรุง พัฒนาและจัดระเบียบป้ายต่างๆ บริเวณถนนให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

1.4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมเป็นโครงข่ายและสอดคล้องกับโครงข่ายถนน

1.5  เร่งรัดการขยายเขตประปาภูมิภาคและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี

1.6  เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง

1.7  เร่งรัดในการป้องกันและรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกและทำลาย

1.8  เร่งรัดให้มีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

2.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

...........เป็นนโยบายที่มุ่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ ตลอดจนดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัยแบบยั่งยืน  ได้แก่

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

2.2  ดูแล  ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มิให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว

2.3  ปรับปรุง  บูรณะและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลายให้มีสภาพที่ดีขึ้น

2.4  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการเกษตร การอุปโภคอื่นๆ และการจัดทำระบบประปา

2.5  เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จริงและกระจายทั่วถึงทุกชุมชน

2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและชุมชนก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

2.8  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

2.9  ปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3.  พัฒนาด้านสังคม

..........เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยวิธีการการต่างๆ เพื่อส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  ได้แก่

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกวัย

3.2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

3.3  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สภาพพื้นที่ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

3.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  เคารพกฏหมายคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.6  สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเอง

3.7  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.8  เร่งรัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

3.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกายและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

3.10  ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.11  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและสังคม

4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

......เป็นนโยบายที่ส่งเสริมประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  มีอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  ได้แก่

4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

4.3  พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอาชีพให้กับประชาชน

4.4  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์

4.5  คุ้มครอง ส่งเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าบริการและประกอบอาชีพ

4.7  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรองรับนักท่องเที่ยว

4.8  ส่งเสริม  พัฒนา และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การตลาด และราคาสินค้า

4.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพ

4.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

4.11  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

5.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

..........เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่

5.1  ส่งเสริมและสร้างสรรค์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต  และเที่ยงธรรม

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง

5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5  ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เป็นธรรม และประชาชนพึงพอใจ

5.6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

5.7  ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

5.8  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน

5.9  เร่งรัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทั้งแผนระยะสั้น  แผนระยะกลาง  และแผนระยะยาว

5.10  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการใช้งานจริง

5.11  ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

5.12  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

.........ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  จากนโยบายทั้ง 5 ด้าน  ที่ดิฉันได้นำมาแถลงต่อสภาในวันนี้  เป็นนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารทุกท่าน  รวมถึงทีมงานทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะนำนโยบายที่แถลงในวันนี้ไปสู่การปฎิบัติต่อไปในทันที และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดตามที่ได้ตั้งใจและเสนอตัวมารับใช้พี่น้องประชาชน ขอบคุณค่ะ