Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

บุคลากรงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

...............................................

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวปัญฑิตา    สมณะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ