Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณฯ

บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.......................................................


ชื่อ : จ่าเอกสมฤกษ์  น้ำฟ้า

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานชื่อ : นายนพรัตน์   วงศ์ชนะภัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชื่อ : นายเฉลิมยศ   คลังศรี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ : นายปิยะ   สุดสุข

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไปชื่อ : นายสหนัด   พึ่งสาย

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

ชื่อ : นายสนธยา    นวมกระจ่าง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไปชื่อ : นายวัชระ    ประสงค์ศรี

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
ชื่อ :  นายภูวดล    ภู่ให้ผล

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไปชื่อ : นายจรูญ คำบุญเกิด

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


.

.