Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานประชาสัมพันธ์

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

.................................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางกนกพร  ศรีเสน

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวโสภิดา  เพชรเอี่ยม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์