Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานพัฒนาชุมชน

บุคลากรงานพัฒนาชุมชน

...............................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวณัฎฐ์พิชา   คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวฐิตินันท์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน