Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานการเจ้าหน้าที่

บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่

...............................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวญาณิศา สุขสมัย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ: นางสาวสุปราณี สุขเกษม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล