Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ

บุคลากรงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ

......................................


ชื่อ : นางสาวนิรมล   ศรีเสริม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการชื่อ : นายนริศ    ถ้อยคำดี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ชื่อ : นายอานนท์   ภาคสุภาเจริญ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
ชื่อ : นายธันวา เนาะกาเซ็ม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์ จำนงค์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายวศิน สิงหกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 


.