Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สถานศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9 (รร.ชุมพลทหารเรือ)

............สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9 (รร.ชุมพลทหารเรือ) เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2540 ซึ่งเป็นสวัสดิการภายในกองทัพเรือเพื่อให้การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือในเวลาราชการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ  พัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 2 - 4 ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม มีการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น รับเด็กที่เป็นบุตรของข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ เวลาให้บริการ ทุกวันราชการ  ตั้งแต่ 08.00 ถึง 16.00 น. กำหนดการส่งเด็ก เวลา 07.00 – 08.30 น. และ  กำหนดการรับเด็กกลับ เวลา 16.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9 (รร.ชุมพลทหารเรือ) ตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ หมู่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 089-988-4817 โทรสาร  038-436-187

*************************************************************************

ประมวลภาพ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.9 (รร.ชุมพลทหารเรือ)

*************************************************************************

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

*************************************************************************