Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ศาสนา วัดเขาชีจรรย์

วัดเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วัดเขาชีจรรย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 46104

อาคารเสนาสนะสถาน ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 22 เมตร ยาว 45 เมตร สร้างเมื่อวันที่ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

ศาลาการเปรียญ กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังและอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง

ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ยังมี ฌาปนกิจสถาน 2 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลังและศาลาพระสังกัจจายน์

ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 เมตร สูง 90 เมตร พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย หน้าตัก 40 เมตร สูง 70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540

วัดเขาชีจรรย์ ตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน โดยมีนายแช่ม บุญพิทักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลสองคลอง อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า “วัดเขาชีจรรย์” ตามชื่อของหมู่บ้านและได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 53 เมตร

การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวินัยจิรสีโล

อ้างอิง : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7 กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

**************************************************************************************

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาชีจรรย์

**************************************************************************************

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเขาชีจรรย์

**************************************************************************************