Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สถานศึกษา ศพด. บ้านเขาชีจรรย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์

………ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 25.......โดยอยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนระดับปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ในแต่ละปีการศึกษาจะมีจำนวนเด็กเล็กเข้ามาเรียนรู้ประมาณ .......คน มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน และผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน

……รับสมัครเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่รับสมัครนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษาและสามารถรับจำนวนเด็กได้ปีละไม่เกิน 30 คน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์หรือกองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.....อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กฯจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา ศูนย์ฯจัดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. อาหารกลางวันสำหรับเด็กอยู่ในช่วงเวลา 10.30 น. และ อาหารเสริม (นม) ในเวลา 14.00 น.

.....เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน…

1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (กรอกข้อให้ความสมบูรณ์)

2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ฉบับ

7. สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวเด็ก

......การมารับและส่งเด็กนักเรียน…

1. ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งคุณครูผู้ดูแลเด็กก่อนเวลา 07.00 น. รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่เกิน 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์ฯจะไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นให้แจ้งครูผู้ดูแลเด็กล่วงหน้า

2. กรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์ฯทราบเป็นลายลักษณ์หรือทางโทรศัพท์

3. ห้ามเด็กนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์ฯโดยเด็ดขาด

4. ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯโดยตรง

***************************************************************************

ภาพกิจกรรมของเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์

***************************************************************