Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯ

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

..............................................................................
...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

แนวทางการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (ศปส.ทต.เกล็ดแก้ว)

1) ดำเนินการด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2) จัดให้มีหรือสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในหมูบ้านและชุมชน

3) จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม และการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง มิให้หวนมากับมามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นที่ยอมรับในหมู่บ้านและชุมชน

4) จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเยาวชนและกลุ่มแรงงาน

5) ดำเนินการและประสานงานให้เกิดผลการปฏิบัติในเชิงบูรณาการตามแผนปฏิบัติการแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ ศตส.จ. / ศตส.อ. กำหนด โดยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

.....................................................................................................................................................................