Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน

-  ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (กองช่าง) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

-  ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ 1 (สำหรับ อปท.) เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ 2 (สำหรับ อปท.) เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)