Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พ.ศ. 2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)  (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- คำสั่งเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ที่ 320/2559 เรื่อง แก้ไขการจัดพนักงานเทศบาลเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- คำสั่งเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ที่ 296/2559 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำเหน่งลูกจ้างประจำให้สอดคล้องกับโครงสร้างและตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

.- คำสั่งเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ที่ 297/2559 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำเหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (พ.ศ. 2558-2560) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (พ.ศ. 2555-2557) (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (พ.ศ. 2555-2557) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)