Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สมาชิกสภา


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

นายวิรัติ อึ้งสุนทรทรัพย์

ประธานสภาเทศบาล

นางลลิตตา เหล่าสิงห์

รองประธานสภาเทศบาล

นายวิรัตน์ ประจงศิลป์         นางปราณี ไวทิรา        นายเกษม โห้สุวรรณ      นางละออ อ่อนเทศ

สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาติ มุสิทธิ์       . นางสวย จรีรัตน์           . นางฉวี ทะวะลัย     . นางประนอม ดวงจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล     . สมาชิกสภาเทศบาล    . สมาชิกสภาเทศบาล     . สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุนิสา น้อยเพ็ง         นางธนิดา ภู่ปิติเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล


**********************************************************************************************************