Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

งานรับรางวัลเกียรติคุณ “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556

……….ในวโรกาสมหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา และวันที่ 3 ตุลาคม เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี และในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” ด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลา เพื่อประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนตลอดมา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดี ตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดให้มีการประกาศรางวัล “นาคราช” (บุคคลดีเด่นแห่งปี) เพื่อให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งบุคคลผู้ประพฤติดี ปฏิบัติตนในวัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรมอันดีงามให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดี แบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสนองคุณแผ่นดินสืบไป

………….ผู้เข้ารับในครั้งนี้มีบุคคลร่วมรับรางวัล 194 คน อาทิ คนบันเทิง, นักสิ่งแวดล้อม, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์, ข้าราชการสังกัดต่างๆ แลนางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดินตามรอยเยื้องพระยุคลบาท “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นองค์ประธานมอบเกียรติบัตร และ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “นาคราช” (บุคคลดีเด่นแห่งปี) โดยมีนายอำนาจ หมัดสมาย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย