Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

ศูนย์การเรียนรู้ชมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.........ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น จากประสบการณ์และความเชื่อกลายเป็นความรู้ที่สะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีการปรับปรุง ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นความรู้ที่สอดคล้องตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับวิถึชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน เป็นวิถึชีวิตที่ไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ

 

......นางสาวภัทรวดี  กรรณสูตร (ผู้ใหญ่ตาล) ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรมโดยใช้แนวคิดเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการพึ่งตนเอง ไม่ใช่สารเคมี โดยใช้ที่ดินรอบบริเวณบ้านเป็นสถานที่ทดลองแนวคิดด้านเกษตรกรรม และเป็นแปล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป จากการที่คุณลุงสังวาลย์ ได้ทดลองทำเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่ของตนเองแล้ว จึงได้พบว่าทำให้ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่างๆ และหันมาพึ่งตนเองเป็นหลักโดยการใช้หลักเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับสัตว์ โดยจัดสัดส่วนการผสมผสานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายในบริเวณที่ดินของผู้ใหญ่ตาล ได้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตหมุนเวียนตลอดปี นอกจากนี้ยังมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (em) และน้ำส้มควันถ่าน เพื่อใช้บำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดี

 

.......นอกจากนี้ที่สวนของผู้ใหญ่ตาลนี้ ยังมีกระท้อนพันธุ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2535 ชื่อพันธุ์ “ผอบทอง” ซึ่งมีจุดเด่นที่รสชาติหวาน เนื้อฟูนุ่มไม่ฝาด โดยคุณลุงสังวาลย์ กรรณสูตร บิดาของผู้ใหญ่ตาลได้นำพันธุ์นี้มาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ซึ่งกระท้อนพันธุ์นี้มีประวัติความเป็นมาดังนี้  แต่เดิมเป็นกระท้อนที่อยู่ในวังนมชุ่ม ซึ่งเป็นข้าหลวงในวัง ได้นำมาปลูกไว้ที่จังหวัดนนทบุรี แต่ต่อมาได้สูญหายไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี จึงทำให้ที่สวนของผู้ใหญ่ตาล เป็นที่เดียวที่มีกระท้อนพันธุ์  “ผอบทอง” พันธุ์ดั้งเดิมหลงเหลืออยู่

ต้นกระท้อน  พันธุ์  “ผอบทอง” ต้นแรกในสวน  ปลูกตั้งแต่ปี  พ.ศ.2506

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน แก่ นางสาวภัทรวดี  กรรณสูตร (ผู้ใหญ่ตาล) ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรอินทรีย์

ณ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

...............................................................................................................................................