Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

ศูนย์การเรียนรู้ชมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.........ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น จากประสบการณ์และความเชื่อกลายเป็นความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีการปรับปรุง ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นความรู้ที่สอดคล้องตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับวิถึชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน เป็นวิถึชีวิตที่ไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ

 

......นายสังวาลย์ กรรณสูตร์(ลุงเปีย) ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรมโดยใช้แนวคิดเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการพึ่งตนเอง ไม่ใช่สารเคมี โดยใช้ที่ดินรอบบริเวณบ้านเป็นสถานที่ทดลองแนวคิดด้านเกษตรกรรม และเป็นแปล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป จากการที่คุณลุงสังวาลย์ ได้ทดลองทำเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่ของตนเองแล้ว จึงได้พบว่าทำให้ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่าง ๆ และหันมาพึ่งตนเองเป็นหลักโดยการใช้หลักเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับสัตว์ โดยจัดสัดส่วนการผสมผสานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายในบริเวณที่ดินของคุณลุงสังวาลย์ ได้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตหมุนเวียนตลอดปี นอกจากนี้ยังมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (em) และน้ำส้มควันถ่าน เพื่อใช้บำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดี

 

.......นอกจากนี้ที่สวนของคุณลุงสังวาลย์นี้  ยังมีกระท้อนพันธุ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี    พ.ศ.2535   ชื่อพันธุ์  “ผอบทอง”  ซึ่งมีจุดเด่นที่รสชาติหวาน  เนื้อฟูนุ่มไม่ฝาด โดยคุณลุงสังวาลย์ได้นำพันธุ์นี้มาปลูกตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2506   ซึ่งกระท้อนพันธุ์นี้มีประวัติความเป็นมาดังนี้  แต่เดิมเป็นกระท้อนที่อยู่ในวังนมชุ่ม ซึ่งเป็นข้าหลวงในวัง  ได้นำมาปลูกไว้ที่จังหวัดนนทบุรี แต่ต่อมาได้สูญหายไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี จึงทำให้ที่สวนของคุณลุงสังวาลย์  เป็นที่เดียวที่มีกระท้อนพันธุ์  “ผอบทอง” พันธุ์ดั้งเดิมหลงเหลืออยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นกระท้อน  พันธุ์  “ผอบทอง” ต้นแรกในสวน  ปลูกตั้งแต่ปี  พ.ศ.2506

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน แก่ นายสังวาล กรรณสูตร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรอินทรีย์

ณ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

...............................................................................................................................................