Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

"คุณภาพชีวิตดี การศึกษาเด่น ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว บริหารจัดการที่ดี เน้นประเพณี วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ครัวเรือน"

 

เขตปกครอง

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต จำนวน 8 ชุมชน

1. ชุมชนเนินสามัคคี

2. ชุมชนทรายแก้ว

3. ชุมชนเขาช้าง

4. ชุมชนบ้านเขากระทิง

5. ชุมชนบ้านหนองหิน

6. ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด

7. ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา

8. ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ

 

จำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

พนักงานเทศบาล ข้าราชการ 32 คน พนักงานครูเทศบาล 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 32 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 25 คน รวม 91 คน

 

ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียงสลับภูเขา โดยพื้นที่ลาดเอียงสู่ชายทะเลด้านทิศตะวันตก และมี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ

ทิศใต้ ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ

ทิศตะวันออก ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ

ทิศตะวันตก ติดต่อ  เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ และอ่าวไทย

สภาพทางกายภาพ

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลาดเอียง สลับภูเขา โดยลาดเอียงสู่ชายทะเลด้านทิศตะวันตก ภูมิอากาศของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มีผลทำให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่มีอากาศหนาว หรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์