Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

สำนักปลัดเทศบาล

บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

..................................

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายนที ดิษฐบรรจง

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายสุมน สุกใส

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อ : นายธนะรัชต์ เนียมภิรมย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : จ.ส.อ. เสมอ    จุ่นเจริญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสายสมร    เสนามี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป