Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

งานบุญข้าวหลาม

“งานบุญข้าวหลาม”

เดิมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว บ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 จะมีประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย คือ “งานบุญข้าวหลาม” โดยคนในชุมชนจะมาร่วมกันเผาข้าวหลาม เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ ในวันพระ เดือน 3 แต่มารุ่นหลังไม่มีคนสืบสานต่อ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ไม่มีเวลา และคนส่วนมากคิดว่า การซื้อรับประทานหรือซื้อมาถวายพระสะดวกและรวดเร็วกว่า ซึ่งงานบุญข้าวหลามหนึ่งในลักษณะทาน 9 ครั้ง ตามพุทธประวัติ โดยการนำข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมาซาวน้ำ แล้วแช่น้ำให้บวมน้ำแล้วกรอกลงในกระบอกไม้ไผ่เติมน้ำกะทิที่มีส่วนผสมของเกลือและน้ำตาลลงไปให้เหนือข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียวเล็กน้อยแล้วนำไปเผาไฟจนข้าวสุก เรียกวิธีนี้ว่า “หลามข้าว” ซึ่งในช่วงเดือน 3 ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็น ทำให้ชาวบ้านมารวมตัวกันเผาข้าวหลามก่อนวันพระหนึ่งวัน เพื่อนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ในตอนเช้า และถ้าเหลือก็แบ่งกันรับประทาน ซึ่งการฟื้นฟูประเพณีงานบุญข้าวหลามนั้นถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ ดังนั้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี “งานบุญข้าวหลาม” ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีอันดีงามของไทย

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีความรักความสามัคคีภายในชุมชน และมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอื่น

....................................................................................................................................................

ภาพกิจกรรม งานบุญข้าวหลาม เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559

...........................................................................................................................................