Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.....การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

- รถดับเพลิง 2 คัน

- รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 คัน

-รถตรวจการณ์  จำนวน 2 คัน

- พนักงานดับเพลิง จำนวน 9 คน

- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30 คน

- การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จำนวน 100 คน